Pesan Profetik Lingkungan dalam Hadis

  • Muhammad Akmaluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abstract

Lack of understanding religious texts, anthropocentric views and lack of integral consciousness of human in the universe are the causes of environmental damages. Understanding of environmental prophetic message in hadith is one way to solve the problems. The sentences relating to preserving the environment in the hadith are ḥafiẓa and ra‘ā, while those affiliated to destruction are fasada and halaka. By using thematic approaches to the sentence in various texts of hadith, there are basic ideas about environmental prophetic message delivered by Rasulullah PBUH. In preserving the environment, prophetic messages cover maintenance goals, inclusive ownership, positive contributions, using based on uses, sustainable program, limit uses, and jointly supervised on using environment. The environmental damages include exploitative goals, exclusive ownership, negative contributions, incorrect uses, unsustainable programs, unlimited uses, and self-supervised. The religious texts on the environment in hadith are not preserved text. These texts should always be lived on to bring a new interpretation of the existing environmental phenomenon.
    
Keywords:   hadith, prophetic messages, environment, prophetic ecocentrism

References

Ahmad, Nuril, et.al, 2012, “Adaptasi Ekologi dan Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Konservasi Mangrove di Dusun Klayar Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,” Wacana, 15(3), hlm. 29-35
al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar, 1379 H, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār al-Ma‘rifah
al-Aṣfihānī, al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib, 1412 H, al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān, (ed. Ṣafwān ‘Adnān al-Dāwūdī), Damaskus: Dār al-Qalam, Cet. I
Auzāk, ‘Alī, 2010, “al-Bī’ah fī al-Islām,” Mu’tamar al-‘Ām al-Khāmis ‘Asyar li Akādīmiyyah Āli al-Bait al-Malakiyyah, Amman: al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Ḥāsyimiyyah
al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, 2001, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih wa Sallam wa Sunanih wa Ayyāmih, (ed. Muḥammad bin Zuhair bin Nāṣir al-Nāsir), t.tp: Dār Ṭūq an-Najāh, Cet. I
al-Deobandī, Muḥammad Anwar Syāh al-Kasymirī, 2005, Faiḍ al-Bārī ‘alā Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (ed. M. Badr ‘Ālim al-Murtīhī), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I,
Febriani, Nur Afiyah, 2014, “Implementasi Etika Ekologis dalam Konservasi Lingkungan: Tawaran Solusi dari Al-Qur’an,” Kanz Philosophia, 4(1), hlm. 28-46
Febriani, Nur Arfiyah, 2015, Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al-Qur’an, Ulul Albab, 16(2), hlm. 131-156
al-Ḥanbalī, ‘Abd al-Raḥmān bin Aḥmad Ibn Rajab, 2003, “Syarḥ Ḥadīṡ Mā Żi’bān Jā’i‘ān,” dalam ‘Abd al-Raḥmān bin Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Majmū‘ Rasā’il al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab al-Ḥanbalī, (ed. Ṭāl‘at bin Fu’ād al-Ḥalwānī), t.tp: al-Fārūq al-Ḥadīṡah, Cet. II, Vol. I, hlm. 61-96
al-Ḥanbalī, ‘Abd al-Raḥmān bin Aḥmad Ibn Rajab, 2004, Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam fī Syarḥ Khamsīn Ḥadīṡan min Jawāmi‘ al-Kalim, (ed. M. al-Aḥmadī Abū al-Nūr), t.tp: Dār al-Salām, Cet. II
al-Ḥasanī, Aḥmad bin Muḥammad Ibn ‘Ajībah, 1419 H, al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd, (ed. A. ‘Abd Allāh al-Qurasyī Ruslān), Kairo: Dr. Ḥasan ‘Abbās Zakī
Hardiansyah, 2012, Filsafat Menjadi Alternatif Pencegah Kerusakan Lingkungan,” Substantia, 14(2), hlm. 243-250.
Ibn Baṭṭāl, ‘Alī bin Khalaf, 2003, Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (ed. Yāsir bin Ibrāhīm), Riyadh: Maktabah al-Rusyd, Cet. II
Inomata, Tadanori dan Enrique Roman-Morey, 2010, Environmental Profile of The United Nations System Organizations: Review of Their In-House Environmental Management Policies and Practices, Geneva: United Nations.
Jaya, I Nengah Surati, 2002, “Study on Spatial and Temporal Changes of Forest Cover Due to Canal Establishment In Peat Land Area Central Kalimantan,” Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 8(2), hlm. 27-45
al-Khaṭṭābī, Ḥamd bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Bustī, 1932, Ma‘ālim al-Sunan Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, Aleppo: al-Maṭba‘ah al-‘Ilmiyyah, Cet. I
Lampe, Munsi, et.al, 2005, “Perilaku Eksploitasi Sumberdaya Perikanan Taka dan Konsekuensi Lingkungan dalam Konteks Internal dan Eksternal: Studi Kasus Pada Nelayan Pulau Sembilan,” Humaniora, 17(3), hlm. 312-325
Mangunjaya, Fachruddin, 2015, “Kerusakan Lingkungan: Epistemologi Sains Islam dan Tanggung Jawab Manusia,” Teologia, 26(1), hlm. 58-72;
al-Miṣrī, ‘Umar bin ‘Alī Ibn al-Mulaqqin, 2008, al-Tauḍīḥ li Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, (ed. Dār al-Falāh li al-Baḥṡ al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turāṡ), Damaskus: Dār al-Nawādir, Cet. I
al-Mubārakfūrī, Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān, t.t, Tuḥfah al-Aḥważī bi Syarḥ Jāmi‘ al-Tirmiżī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Vol. VII, hlm. 39
al-Munāwī, ‘Abd al-Ra’ūf bin Tāj al-‘Ārifin, 1356, Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā
Mustofa, Moh. Solehatul, 2011, Perilaku Masyarakat Desa Hutan dalam Memanfaatkan Lahan di Bawah Tegakan, Komunitas, 3 (1), hlm. 1-11
Najib, 2011, “Studi Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan BGGC Wilayah Sungai di Kabupaten Pekalongan,” Teknik, 32(2), hlm. 129-137.
al-Nasā’ī, Aḥmad bin Syu‘aib bin ‘Alī, 1986, al-Mujtabā min al-Sunan, (ed. ‘Abd al-Fattāḥ Abū Guddah), Aleppo: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, Cet.II
al-Nīsābūrī, Muḥammad bin ‘Abd Allāh Ibn al-Bayyi‘ al-Ḥākim, 1990, al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain, (ed. Musṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I
al-Nīsābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, t.t, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-’Adl ‘an al-’Adl ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘Alaih wa Sallam, (ed. M. Fu’ād ‘Abd al-Bāqī), t.t, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-’Arabī
Peranginangin, Lily Sri Ulina, 2014, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi,” Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 18(1), hlm. 66-78
al-Qārī, ‘Alī bin Muḥammad al-Mullā ‘Alī, 2002, Mirqāh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-Maṣābīḥ, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. I
al-Qazwīnī, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā, 1979, Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah, (ed. ‘Abd as-Salām M. Hārūn), Beirut: Dār al-Fikr
al-Qurṭubī, Yūsuf bin ‘Abd Allāḥ Ibn ‘Abd al-Barr, 2000, al-Istiżkār fī Syarḥ Mażāhib ‘Ulamā’ al-Amṣār, (ed. Sālim M. ‘Aṭā dan M. ‘Alī Mu‘awwaḍ), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I
Raharjo, Mursid, 2012, Malaria Vulnerability Index (MLI) untuk Manajemen Risiko Dampak Perubahan Iklim Global terhadap Ledakan Malaria Di Indonesia, Vektora, 3(1), hlm. 53-80
Rahman, Fazlur, 1980, Major Theme of the Qur’ān, Minneapolis & Chicago: Bibliotheca Islamica
Reflita, 2015, “Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan),” Substantia, 17(2), hlm. 147-158
al-Ṣan‘ānī, Muḥammad bin Ismā‘īl, 2011, al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr, (ed. M. Isḥāq M. Ibrāhīm), Riyadh: Maktabah Dār al-Salām
Siombo, Marhaeni Ria, 2014, “Tanggung Jawab Pemda terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan,” Dinamika Hukum, 14(3), hlm. 394-405
al-Sijistānī, Sulaimān bin al-Asy‘aṡ al-Azdī, t.t., Sunan Abī Dāwūd, (ed. M. Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd), Sidon: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah
Supraptini, 2002, “Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia,” Media Litbang Kesehatan, 12(2), hlm. 10-19
al-Syaibānī, Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal,, 2001, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, Cet. I
al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad, 1993, Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akhbār, (ed. ‘Iṣām al-Dīn al-Ṣabābiṭī), Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, Cet. I
al-Ṭībī, al-Ḥusain bin ‘Abd Allāh, 1997, Syarḥ al-Ṭībī ‘alā Misykāh al-Maṣābīḥ, (ed. ‘Abd al-Ḥamīd Hindāwī), Makkah: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, Cet. I
al-Tirmiżī, Muḥammad bin Īsā bin Saurah, 1975, Jāmi‘ al-Tirmiżī, (ed. Aḥmad Muḥammad Syākir, Ibrāhīm ‘Aṭwah ‘Iwaḍ), Mesir: Musṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, Cet. II
UNEP, 2014, UNEP Year Book: Emerging Issue in Our Global Environment 2014, Nairobi: United Nations Environment Programme
UNEP, 2016, UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern, Nairobi: United Nations Environment Programme
United Nations, 1992, “United Nations Conference on Environment & Development,” Rio de Janerio, Brazil, 3-14 Juni 1992.
UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
W.P, Sucihatiningsih Dian, e.al, 2012, “Dampak Sedimentasi Bendungan Soedirman Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat,” Jejak Journal of Economics and Policy, 5 (2), hlm. 117-229
Wensinck, A.J., 1937, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī ‘an al-Kutub al-Sittah wa Musnad al-Dārimī wa Muwaṭṭa’ Mālik wa Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Leiden: E.J. Brill
al-Yaḥṣubī, ‘Iyāḍ bin Mūsā bin ‘Iyāḍ, 1998, Ikmāl al-Mu‘lim bi Fawā’id Muslim, (ed. Yaḥyā Ismā‘īl), Mesir: Dār al-Wafā’, Cet. I
Published
2017-12-09
How to Cite
AKMALUDDIN, Muhammad. Pesan Profetik Lingkungan dalam Hadis. JURNAL PENELITIAN, [S.l.], v. 14, n. 2, dec. 2017. ISSN 2541-6944. Available at: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/970>. Date accessed: 21 mar. 2018. doi: https://doi.org/10.28918/jupe.v14i2.970.

Keywords

pesan profetik; lingkungan; hadis