Dimensi Sosial Dalam Wacana Tafsir Audiovisual

Studi Atas Tafsir Ilmi Lebah Menurut Al-Qur’an dan Sains Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI di Youtube

  • Ali Hamdan UIN Malang
  • Miski Miski Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

Kajian ini berangkat dari kenyataan adanya tafsir audiovisual, ‘Lebah menurut al-Qur’an dan Sains” yang dikeluarkan oleh Lembaga Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag RI yang sama sekali belum pernah dikaji. Padahal, dengan adanya tafsir tersebut, secara tidak langsung LPMA sudah melakukan produksi dan penyebaran wacaan tafsir ilmi yang sejatinya masih berpolemik di tengah pemerhati kajian al-Qur’an. Maka, pertanyaan yang ingin dijawab pada kajian ini adalah: “Bagaimana dimensi sosial dalam wacana tafsir audiovisual “Lebah Menurut al-Qur’an dan Sains?” Kajian ini menggunakan persepktif analisis wacana kritis dengan kerangka analisa Dimensi Sosial ala Tuen van Djik. Merupakan kajian kualitatif dengan jenis studi pustaka; keseluruhan datanya berbentuk dokumentasi dengan bahan primer Video “Lebah menurut al-Qur’an dan Sains” dan didukung dengan bahan-bahan tertulis lainnya. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat dua hal utama bagaimana wacana tafsir ilmi melalui video ‘Lebah menurut al-Qur’an dan Sains,” oleh LPMA sehingga ia tampa disadari diterima begitu saja, pertama, dengan memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang memiliki otoritas dan legitimasi kuasa di bawah perlindungan lembaga negara. Kedua, posisi kuasa yang dimiliki oleh LPMA diperkuat lagi dengan kenyatan lain bahwa mereka memiliki askes lebih untuk menyebarkan wacana kepada khalayak; akses tersebut dengan keberadaan pada tokoh-tokoh penting di dalamnya dan disokong penuh dengan akses memaksimalkan kecanggihan teknologi dan informasi

References

Ahmad Bazli Bin Ahmad Hilmi, Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff, Z. B. Z. 2016. ‘the Meaning in Kawniyyat Verses Based on Science-Oriented Exegesis : an Evaluation of’, QURANICA: International Journal of Quranic Research, 8(1): 1–19.
Al-Gazalī, A. H. 1986. Jawāhir al-Qur’ān. 2nd edn. Edit. M. R. R. Al-Qabbānī. Bairut: Dār Iḥya’ al-’Ulūm.
Al-Zarqānī, ‘Abd al-‘Aẓīm 1995. Manāhil al-‘Irfānfī ‘Ulūm al-Qur’ān. Edit. F. Aḥmad. Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
Ar-Rāzī, Fakhr ad-Din. t.th. Mafātih al-Gaib. 3rd edn. Bairut: Dār Iḥyā’ at-Turāṡ al-’Arabī.
Asy-Syāṭibī, I. 1997. al-Muwāfaqāt. 1st edn. Edit. A. ’Ubaidah. Arab Saudi: Dār Ibn ’Affān.
Atabik, A. 2014. ‘Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia’, Hermeneutik, 8(2): 305–324.
Az-Żahabī, M. H. t.th. at-Tafsīr wa al-Mufassirūn. Kairo: Maktabah Wahbah.
Baidan, N. 2003. Perkembangan Tafsir al-Qur’an di Indonesia. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Eriyanto 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Edit. N. H. S.A. Yogyakarta: LKiS.
Faizin, F. 2017. ‘Integrasi Agama dan Sains dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI’, Jurnal Ushuluddin, 25(1): 19.
Federspiel, H. M. 1996. Kajian Tafsir Indonesia. Edit. T. Arifin. Bandung: Mizan.
Gusmian, I. 2013. Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi. 1st edn. Yogyakarta: LKiS.
Gusmian, I. 2015. ‘Tafsir Al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika’, Nun, 1(1): 27–28.
Julkarnain, M. 2014. ‘Epistemologi Tafsir Ilmi Kemenag: Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains’, Jurnal Penelitian Keislaman, 10(1): 1–26.
Kemenag 2017. LPMQ Balitbang Kemenag Rilis Film Lebah dalam Perspektif Al Quran dan Sains. Available at: https://www2.kemenag.go.id/berita/460909/lpmq-balitbang-kemenag-rilis-film-lebah-dalam-perspektif-al-quran-dan-sains diakses pada: 1 January 2017).
Kemenag, L. P. M. A.-Q. 2017. Lebah Menurut al-Qur’an dan Sains, Youtube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ttURDInGVzQ diakses pada: 1 January 2017).
Laila, I. 2014. ‘Penafsiran Al-Qur’an Berbasis Ilmu Pengetahuan’, Epistemé, 9(1): 45–66.
Muslih, M. 2016. ‘Al-Qur’an dan Lahirnya Sains Teistik’, Jurnal TSAQAFAH, 12(2): 257–280.
NAFISATUZ, Z. 2014. ‘Pesan Dan Ilustrasi Sosial Dalam Tafsir Juz ’Amma for Kids Kajian Resepsi Atas Tafsir Dan Ilustrasi)’, 16(1): 123–141.
Nafisatuzzahro’ 2016. Tafsir al-Qur’an Audiovisual di Cybermedia: Kajian terhadap Kajian al-Qur’an di Youtube dan Implikasinya terhadap Studi al-Qur’an dan Tafsir. UIN Sunan Kalijaga.
Saputro, M. E. 2011. ‘Alternatif Tren Studi Qur’ann di Indonesia’, al-Tahrir, 11(1): 1–17.
Saqa Al-Jabbār, M. ’Abd 2010. at-Tafsīr wa al-I’jāz al-’Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm. Damaskus: Dār Muḥammad Amīn.
Syalabī, H. 1985. at-Tafsīr al-’Ilmī li al-Qur’ān al-Karīm bain an-Nazaraiyyah wa aṭ-Ṭaṭbīq. Tunisia.
Taufikurrahman. 2012. ‘Kajian Tafsir di Indonesia’, Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, 2(1): 1–26.
Published
2019-10-23
How to Cite
HAMDAN, Ali; MISKI, Miski. Dimensi Sosial Dalam Wacana Tafsir Audiovisual. RELIGIA, [S.l.], p. 248-266, oct. 2019. ISSN 2527-5992. Available at: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/2190>. Date accessed: 04 apr. 2020. doi: https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2190.
Section
Artikel