Imtihanah, Anis. " Konsep Sejarah Islam Perspektif Marshall G. S. Hodgson." HIKMATUNA [Online], 4.2 (2018): 166-182. Web. 9 Dec. 2019