Daqqotu Adillati Nikâhi Al-Mar’ah Al-Hâmil Az-Zâniyah ‘Inda Fiqhi Al-Munâkahât (Ad-Dirâsah ‘Ala Ârâi Al-‘Ulamâ Al-Madzâhib

  • Husnul Yaqin STAIN Al Fatah Jayapura

Abstract

Fuqaha dalam menentukan hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah terjadi perbedaan pendapat. Pertama, madzhab Hanafi membolehkan pernikahan wanita pezina, jika wanita tersebut hamil maka tidak boleh berhubungan sampai bayi tersebut lahir. Kedua, madzhab Malik melarang menikahi wanita pezina baik hamil maupun tidak. Ketiga, madzhab Syafi’i membolehkan pernikahan wanita pezina baik hamil maupun tidak, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Begitu pula boleh menikahi ibu dan anak perempuan dari wanita yang berzina dengannya. Keempat, madzhab Hambali berpendapat menikahi perempuan pezina tidak diperbolehkan, kecuali dua syarat yaitu: habis masa iddahnya dan bertaubat.

References

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana, 2008.
Abi> ‘I>sa> Muhammad bin ‘I>sa> bin Saurah, Sunan al Tirmid}i>, Juz II,
Bairu>t-Libna>n: Da>r al Fikr Lit}aba>’ah wa al Nasyr wa al Tauzi>’,
1994 M/1414.
Abi> Abdilla>h Muhammad ibn Ahmad al-Ansha>ri al-Qurtubi> sekaligus
disebut al-Qurtubi>, Al-Jami>’ li> Ahka>mi al-Qur’a>n, Jilid 12,
Qahirah: Da>r al-Ka>tibi al-‘Arabi> lit}abr’ati wa al Nasyr, 1967
M/1387 H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam,
Cet-VI; Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1979.
Abi> Muhammad ‘Abdulla>h Ibnu Bahram al-Da>rimi, Sunan al Da>rimy,
Juz:II, Libna>n: Da>r al-Fikr, 1994.
Abi> Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu
Quda>mah, selanjutnya disebut Ibnu Quda>mah, Al Mugni>, Juz
10, Qa>hirah: al Hijr, 1992.
Abu Fadl Sihabuddin as-Sayyid Muhammad al-Alusi al-Bagdadi, Tafsi>r
Ru>h}ul Ma’a>ni>, Jilid VI, Bairut: Da>r al Fikr, 1978.
Abu> Abdilla>h Muhammad bin Yazi>d al-Qazawyani Ibnu Ma>jah,
selanjutnya disebut Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz I,
Qa>hirah: Da>r al Hadi>s, 1414 H/ 1994 M.
Al Faqi>h Abi> al Wali>d Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, selanjutnya
disebut Ibnu Rusyd, Bida>yah al Mujtahid wa Niha>yah al
Muqtashid, Juz II, Qahirah: Da>r al Jail Bairut, t.th.
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Bandung: Sygma
Examedia Arkanleema, 2009.
H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet-3; Jakarta:
Sinar Grafika, 2009.
Ibnu Manzhu>r, Lisa>n al ‘Arabi>, Jilid 2, Bairut: Da>r al S}a>dir, t.th.
Ima>m Muhammad bin Idri>s al-Sya>fi’i>, Mukhtas}ar al Muzani> ‘Ala al Um,
Juz, IX, Bairu>t-Libna>n: Da>r al Kutu>b al ‘Alamiyah, 1993-1413.
Muhyiddi>n al-Nawawi> Al Syaira>zi>, Kita>b al Majmu>’ Syarah al Muhadzab
li Syaira>zi>, Juz 17, Jiddah al Mamlakah al Arabiyah al Su’u>diyah:
Maktabah al Irsya>d, 1954.
Ruqayyah Waris Maqsood, Mengantar Remaja Ke Surga, Bimbingan untuk
Orang Tua, Remaja, dan Pasangan Muda dalam Menghadapi
Problem-problem Kehidupan Keluarga, Bandung: Al-Bayan
Kelompok Penerbit Mizan, 1997.
Umi Culsum & Indi Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet I;
Surabaya: Kashiko, 2006.
Wahbah al Zuhai>li>, Al Fiqh al Isla>m wa ‘Adillatuh, Jilid VII, Cet. III;
Damsyiq: Dar al Fikr, 1989.
Zakiyah Daradjat (et al), Ilmu Fiqh, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1995.
Published
2018-01-27
How to Cite
YAQIN, Husnul. Daqqotu Adillati Nikâhi Al-Mar’ah Al-Hâmil Az-Zâniyah ‘Inda Fiqhi Al-Munâkahât (Ad-Dirâsah ‘Ala Ârâi Al-‘Ulamâ Al-Madzâhib. HIKMATUNA : Journal for Integrative Islamic Studies, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-212, jan. 2018. ISSN 2503-3042. Available at: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/hikmatuna/article/view/1079>. Date accessed: 16 dec. 2018. doi: https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v3i2.1079.